Trung tâm Xúc tiến Thương mại thành phố Đà Nẵng
Tên giao dịch quốc tế: DANANG TRADE PROMOTION CENTER
Tên viết tắt: DANANG TPC
Địa chỉ: Tầng 1, 426 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu. thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: +84. 236 2212829
Fax: 84.236.3863747
Email: tpc@danang.gov.vn; danangtpic@gmail.com

Chức năng, nhiệm vụ
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Thương mại Đà Nẵng trực thuộc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng được thành lập vào ngày 11/6/1998.
Nay đổi tên thành: Trung tâm Xúc tiến Thương mại thành phố Đà Nẵng

Chức năng

- Phục vụ công tác quản lý Nhà nước cho Giám đốc Sở Công Thương về tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Tham gia xây dựng và góp phần thực hiện kế hoạch, chương trình xúc tiến thương mại theo chủ trương của Sở Công Thương và của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Đề xuất các chương trình xúc tiến thương mại của thành phố.

- Tham mưu cho Sở Công Thương các chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại.

- Nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Nhà nước và thị trường trong, ngoài nước để biên soạn, phát hành các ấn phẩm kinh tế thương mại cung cấp thông tin phục vụ cho sự phát triển của ngành thương mại.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan của thành phố và trung ương, các tập đoàn thương mại, các tổ chức XTTM trong và ngoài nước để nghiên cứu tìm hiểu đề xuất và xây dựng các đề án chương trình nhằm mục đích xúc tiến hoạt động thương mại.

Nhiệm vụ
- Đào tạo các lớp nghiệp vụ ngắn hạn.
- Phối hợp với các cơ quan có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại.
- Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn nhằm mục đích xúc tiến thương mại.
- Tổ chức hoặc hỗ trợ tổ chức các đoàn doanh nghiệp đi khảo sát thị trường, tham dự hội chợ triển lãm trong nước và nước ngoài.
- Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hội chợ triển lãm chuyên ngành.
- Tổ chức đón tiếp, bố trí chương trình cho các doanh nghiệp, các tổ chức và cơ quan nước ngoài vào thành phố tìm hiểu môi trường đầu tư và thương mại.
- Trung tâm được tổ chức các dịch vụ, môi giới về các thủ tục hành chính trong các hoạt động thương mại: Hội chợ, triển lãm, quảng cáo, đại lý và giới thiệu hàng hóa nhằm phục vụ, hỗ trợ cho các doanh nghiệp ở thành phố phát triển đúng hướng.

Cơ cấu tổ chức:
- Giám đốc: Hứa Tự Anh
Điện thoại: 84.236.2212327     Di động: 0913.415.469
Email: anhht@danang.gov.vn

- Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Xuân
Điện thoại: 84.236.2472887    Di động: 0914.169.170
Email: xuanntt@danang.gov.vn

- Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Bình
Điện thoại: 84.236.2212830    Di động: 0979642777
Email: binhnh@danang.gov.vn

-         Phòng Tổ chức - Hành chính
Điện thoại: 84.236.2212829

-         Phòng Thông tin - Thị trường
Điện thoại: 84.236.2472829

-         Phòng Hội chợ - Triển lãm
Điện thoại: 84.236.3896571 - 2212830