MALAYSIA
MALAYSIA
Thủ đô: Kuala Lumpur
Diện tích: Tổng diện tích: 329.750 km2Trong đó: Diện tích đất: 328.550 km2 Diện tích mặt nước: 1.200 km2
Dân số: Tổng số: 24.385.858 người.(ước tính đến tháng 7/2006)
 VIET NAM
VIET NAM
Thủ đô: Hà Nội
Diện tích: Tổng diện tích: 329.560 km2Trong đó: Diện tích đất: 325.360 km2 Diện tích mặt nước: 4.200 km2
Dân số: Tổng số: 84.402.966 người (ước tháng 7/2006)
 MONGOLIA (MÔNG CỔ)
MONGOLIA (MÔNG CỔ)
Thủ đô: Ulaanbaatar
Diện tích: Tổng diện tích là 1.564.116 km2
Dân số: Tổng số: 2.832.224 người (ước tính đến tháng 7/2006)
 MYANMAR
MYANMAR
Thủ đô: Rangoon
Diện tích: Tổng diện tích: 678.500 km2Trong đó: Diện tích đất: 657.740 km2 Diện tích mặt nước: 20.760 km2
Dân số: Tổng số 47.382.633 người (tính đến tháng 7/2006)
NEW ZEALAND
NEW ZEALAND
Thủ đô: Wellington
Diện tích: Tổng diện tích: 268.680 km2Trong đó: Diện tích đất: 268.021 km2
Dân số: Tổng số: 4.076.140 người (ước đến tháng 7/2006)
 PAKISTAN
PAKISTAN
Thủ đô: Islamabad
Diện tích: Tổng diện tích: 803.940 km2Trong đó: Diện tích đất: 778.720 km2 Diện tích mặt nước: 25.220 km2
Dân số: Tổng cộng: 165.803.560 người (ước đến tháng 7/2006)
  PHILIPPINES
PHILIPPINES
Thủ đô: Manila
Diện tích: Tổng diện tích: 300.000 km2๙Trong đó: Diện tích đất: 298.170 km2 Diện tích mặt nước: 1.830 km2
Dân số: Tổng số 89.468.677 người (tháng 7/2006)
 SINGAPORE
SINGAPORE
Thủ đô: Singapore
Diện tích: Tổng diện tích là 692,7 km2 Trong đó: Diện tích đất: 682.7 km2 Diện tích mặt nước: 10 km2
Dân số: Tổng số: 4.492.150 người (ước đến tháng 7/2006)
 SOUTH KOREA (HÀN QUỐC)
SOUTH KOREA (HÀN QUỐC)
Thủ đô: Seoul
Diện tích: Tổng diện tích: 98.480 km2Trong đó: Diện tích đất: 98.190 km2 Diện tích mặt nước: 290 km2
Dân số: Tổng số: 48.846.823 người (ước đến tháng 7/2006)
 THAILAND
THAILAND
Thủ đô: Bangkok
Diện tích: Tổng diện tích: 514.000 km2Trong đó: Diện tích đất: 511.770 km2 Diện tích mặt nước: 2.230 km2
Dân số: Tổng số: 64.631.595 người (ước tháng 7/2006)
 1 2 3