VENEZUELA
VENEZUELA
Thủ đô: Caracas
Diện tích: Tổng diện tích: 912.050 km2Trong đó: Diện tích đất: 882.050 km2 Diện tích mặt nước: 30.000 km2
Dân số: Tổng số: 25.730.435 người (ước tháng 7/2006)
 ARGENTINA
ARGENTINA
Thủ đô: Buenos Aires.
Diện tích: Tổng diện tích: 2.766.890 km2Trong đó: Diện tích đất: 2.736.690 km2 Diện tích mặt nước: 30.200 km2
Dân số: Tổng số: 39.921.833 người (ước tính đến tháng 7/2006)
  BAHAMAS
BAHAMAS
Thủ đô: Nassau.
Diện tích: Tổng diện tích: 13.940 km2Trong đó: Diện tích đất: 10.070 km2 Diện tích mặt nước: 3.870 km2.
Dân số: Tổng số 303.770 người.
  BOLIVIA
BOLIVIA
Thủ đô: La Paz
Diện tích: Tổng diện tích: 1.098.580 km2Trong đó: Diện tích đất: 1.084.390 km2 Diện tích mặt nước: 14.190 km2
Dân số: - Tổng số: 8.989.046 người (ước tháng 7/2006)
 BRAZIL
BRAZIL
Thủ đô: Brasilia
Diện tích: Tổng diện tích: 8.511.965 km2Trong đó: Diện tích đất: 8.456510 km2 Diện tích mặt nước: 55.455 km2
Dân số: Tổng số: 188.078.227 người (tháng 7/2006)
CANADA
CANADA
Thủ đô: Ottawa
Diện tích: Tổng diện tích: 9.984.670 km2Trong đó: Diện tích đất: 9.093.507 km2 Diện tích mặt nước: 891.163 km2
Dân số: Tổng số: 33.098.932 người (tháng 7/2006).
  CHILE
CHILE
Thủ đô: Santiago
Diện tích: Tổng diện tích: 756.950 km2Trong đó: Diện tích đất: 748.800 km2 Diện tích mặt nước: 8.150 km2
Dân số: Tổng số: 16.134.219 người (tháng 7/2006)
 COLOMBIA
COLOMBIA
Thủ đô: Bogota
Diện tích: Tổng diện tích: 1.138.910 km2Trong đó: Diện tích đất: 1.038.700 km2 Diện tích mặt nước: 100.210 km2
Dân số: Tổng số: 43.593.035 người (ước tháng 7/2006)
 COSTA RICA
COSTA RICA
Thủ đô: San Jose
Diện tích: Tổng diện tích: 51.100 km2Trong đó: Diện tích đất:50.660 km2 Diện tích mặt nước: 440 km2
Dân số: Tổng số: 4.075.261 người (ước tháng7/2006)
 CUBA
CUBA
Thủ đô: Havana
Diện tích: Tổng diện tích: 110.860 km2Trong đó: Diện tích đất: 110.860 km2 Diện tích mặt nước: 0 km2
Dân số: Tổng số: 11.382.820 người (ước tháng 7/2006)
 1 2