RWANDA
RWANDA
Thủ đô: Kigali
Diện tích: Tổng diện tích: 26.338 km2Trong đó: Diện tích đất: 24.948 km2 Diện tích mặt nước: 1.390 km2
Dân số: Tổng số: 8.648.248 người (tháng 7/2006)
 SENEGAL
SENEGAL
Thủ đô: Dakar
Diện tích: Tổng diện tích: 196.190 km2Trong đó: Diện tích đất: 192.000 km2 Diện tích mặt nước: 4.190 km2
Dân số: Tổng số: 11.987.121 người (ước tháng 7/2006)
  SIERRA LEONE
SIERRA LEONE
Thủ đô: Freetown
Diện tích: Tổng diện tích: 71.740 km2Trong đó: Diện tích đất: 71.620 km2 Diện tích mặt nước: 120 km2
Dân số: Tổng số: 6.005.250 người (tháng 7/2006)
 SOUTH AFRICA
SOUTH AFRICA
Thủ đô: Pretoria.
Diện tích: Tổng diện tích: 1.219.912 km2Trong đó: Diện tích đất: 1.219.912 km2 Diện tích mặt nước: 0 km2
Dân số: Tổng số: 44.187.637 người ( tháng 7/2006)
TANZANIA
TANZANIA
Thủ đô: Dares Salaam
Diện tích: Tổng diện tích: 945.087 km2Trong đó: Diện tích đất: 886.037 km2 Diện tích mặt nước: 59.050 km2
Dân số: Tổng số: 37.445.392 người (tháng 7/2006)
  TOGO
TOGO
hủ đô: Lome
Diện tích: Tổng diện tích: 56.785 km2Trong đó: Diện tích đất: 54.385 km2 Diện tích mặt nước: 2.400 km2
Dân số: Tổng số: 5.548.702 người (tính đến tháng 7/2006)
  TUNISIA
TUNISIA
Thủ đô: Tunis
Diện tích: Tổng diện tích: 163.610 km2Trong đó: Diện tích đất: 155.360 km2 Diện tích mặt nước: 8.250 km2
Dân số: Tổng số: 10.175.014 người (tháng 7/2006)
 UGANDA
UGANDA
Thủ đô: Kampala
Diện tích: Tổng diện tích: 236.040 km2Trong đó: Diện tích đất: 199.710 km2 Diện tích mặt nước: 36.330 km2
Dân số: Tổng số: 28.195.754 người (tháng 7/2006)
  ZAMBIA
ZAMBIA
Thủ đô: Lusaka
Diện tích: Tổng diện tích: 752.614 km2Trong đó: Diện tích đất: 740.724 km2 Diện tích mặt nước: 11.890 km2
Dân số: Tổng số: 11.502.010 người (ước đến tháng 7/2006)
 ZIMBABWE
ZIMBABWE
Thủ đô: Harare
Diện tích: Tổng diện tích: 390.580 km2Trong đó: Diện tích đất: 386.670 km2 Diện tích mặt nước: 3.910 km2
Dân số: Tổng số: 12.236.805 người (ước 7/2006)
 1 2 3  »